Energetická skupina ČEZ v roku 2022 prispela k riešeniu energetickej krízy v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a realizácii opatrení smerujúcich k čo najväčšej energetickej sebestačnosti a bezpečnosti Českej republiky. Základným krokom k vyriešeniu energetickej krízy bolo zabezpečenie prístupu Českej republiky k dodávkam LNG, skvapalnenej formy zemného plynu dodávaného do Európy po mori. Spolu s českým štátom sa firme podarilo získať kapacitu zodpovedajúcu 1/3 ročnej spotreby plynu v Českej republike. Podarilo sa jej to prostredníctvom terminálu LNG v holandskom prístave Eemshaven, ktorý bol spustený vôbec ako prvý v Európe od ruskej invázie v prbehu 6 mesiacov. Išlo o zásadný krok pre zvládnutie minuloročnej krízy, čo predstavuje významnú poistku v prípade zníženia dodávok zemného plynu z iných zdrojov v budúcnosti. Svojimi krokmi skupina ČEZ dokázala, že je spoľahlivým, spoločensky zodpovedným partnerom.

Napriek všetkým obmedzeniam a sankciám sa firme tiež podarilo zabezpečiť dostatočné zásoby jadrového paliva na najbližšie obdobie, ako aj všetky dodávky kvalitného materiálu a služieb pre prevádzku výrobných zdrojov. Za zmienku stojí aj kontrakt na dodávku nového neruského paliva pre Temelín od Westinghouse a Framatome na 15 rokov, od roku 2024 a akvizícia Škody JS.

Výrazný medziročný nárast tržieb odráža enormný nárast cien v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, rekordný zisk z obchodovania s komoditami na zahraničných trhoch a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť elektrární ČEZ. Prevádzkové výnosy počas náročného roka 2022 dosiahli výšku 288,5 miliárd Kč, čo je medziročný nárast o 27 % viac. Prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) dosiahol 131,6 miliardy Kč a čistý zisk 80,7 miliardy Kč (3,36 miliárd eur), ktorý predčil očakávania. Doteraz najvyšší čistý zisk vo výške 50 miliárd Kč (2,16 miliardy eur) skupina ČEZ dosiahla v roku 2009.

Výrazný rast zisku v segmente VÝROBA bol spôsobený najmä extrémnym rastom realizačných cien elektriny v dôsledku vojny na Ukrajine a rekordnej výroby jadrových elektrární – nad 31 TW. Obmedzenie dodávok plynu z Ruska do Európy (medziročný pokles o 56 %) a všeobecná neistota viedli k prudkému nárastu nákladov na výrobu elektriny z emisných zdrojov, a tým aj veľkoobchodných cien elektriny. Ceny dodávky plynu sa medziročne zvýšili o 348 % a ceny dodávky elektriny o 327 %. Priemerná cena elektriny za dodávku v roku 2023 sa v minulom roku zobchodovala na úrovni takmer 300 eur/MWh, pričom priemerná realizačná cena výroby ČEZ za dodávku v roku 2022 bola 100 eur/MWh.

Rok energetickej krízy sa naopak negatívne prejavil v segmente PREDAJ. Prevádzkový zisk spoločnosti ČEZ Prodej, ktorá dodáva elektrinu a plyn domácnostiam v Českej republike, medziročne klesol o -22 %. Dôvodom bol najmä extrémny nárast výkupných cien elektriny a plynu a vysoké náklady na pokrytie výkyvov odberu odberateľov. Spotreba elektriny v distribučnom území ČEZ Distribuce medziročne klesla o -5 %, klimaticky a kalendárne o -4 %. Spotreba veľkých podnikov klesla o -3 %, spotreba domácností klesla o -10 %, najmä v dôsledku teplého počasia v roku 2022 a úspor spotreby domácností z vysokých cien komodít.

Dosiahnutý zisk za rok 2022 naznačuje pre akcionárov rekordnú dividendu. V prípade stanovenia dividendy na hornej hranici intervalu platnej dividendovej politiky by sa medzi akcionárov malo rozdeliť 63 miliárd Kč. Pre väčšinového akcionára Českú republiku by to znamenalo príjem 44 miliárd Kč. Skupina ČEZ navyše v roku 2023 zaplatí českému štátu novozavedenú daň z neočakávaných ziskov a odvod z tržieb z výroby v celkovej výške 30 – 40 mld. Kč a ďalších 26 – 30 mld. Ide o prirážku k dani z príjmov za rok 2022 nad rámec preddavkov zaplatených počas roka a preddavkov na daň z príjmov za rok 2023 vo výške 19 %. V tomto roku 2023 energetická skupina ČEZ má zaplatiť českému štátu na dividendách, daniach z príjmov a odvodoch z generačných príjmov viac ako 100 miliárd Kč.

Obchodný tím ČEZ v minulom roku dokázal využiť vysokú volatilitu na medzinárodných trhoch, čo firme zarobilo 18 miliárd Kč. Táto čiastka predstavuje takmer 1/4 konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za celý rok 2022.

ČEZ, podobne ako ostatní veľkí európski výrobcovia elektriny, čelil počas celého roka 2022 enormným požiadavkám na likviditu z dôvodu povinnosti dodávať hotovosť na burzy a obchodné protistrany ako zabezpečenie uzavretých obchodov s komoditami, prostredníctvom ktorých postupne predpredáva svoju produkciu. Pri extrémnom kolísaní cien komodít v auguste 2022 bol ČEZ nútený v rámci maržových požiadaviek do hodín zaplatiť takmer 50 mld. Kč a celkové maržové vklady, teda hotovosť dočasne zložená ako záloha do vysporiadania kontraktu, presiahli hodnotu 195 miliárd Kč.

Výhľad na rok 2023

Finančné výsledky Skupiny ČEZ v roku 2023 ovplyvní legislatívne opatrenie v oblasti odvodov z tržieb z výroby, ku ktorému pristúpila väčšina krajín EÚ, s cieľom financovať znižovanie koncových cien energií pre spotrebiteľov. A tiež z novozavedenej dane z neočakávaných ziskov, ktorá bola v Českej republike schválená na roky 2023 až 2025. K bežnej dani z príjmu vo výške 19 % sa bude zdaňovať dodatočná časť zisku sadzbou až 60 %. Ide o časť základu dane z príjmov, ktorá prevyšuje priemerné základy dane z príjmov v rokoch 2018 – 2021, zvýšené o 20 %.

V roku 2023 firma ČEZ očakáva EBITDA vo výške 105 až 125 miliárd Kč a čistý zisk očistený o mimoriadne vplyvy na úrovni 30 až 40 miliárd Kč. Široký interval odráža vysokú otvorenú pozíciu výroby na úrovni 17 až 23 % a vysokú volatilitu cien elektriny na veľkoobchodných trhoch. Firma chce byť aj naďalej opatrná pri zaisťovaní budúcej produkcie vzhľadom na pretrvávajúce riziko spojené so zaistením úverov.