Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zverejnila svoje hospodárske výsledky k 31. októbru 2023 za fiškálny rok 2022/2023. Konsolidované výnosy skupina TMR v tomto období dosiahla o 56 miliónov eur vyššie ako počas rovnakého obdobia rok pred tým. Prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) stúpol o +76% na 59,4 mil. EUR.

Ako mnoho firiem, tak aj TMR vo svojej správe spomína, že mala úspešný a náročný rok. Čelila nielen ekonomickým výzvam vo forme zvyšovania spotrebiteľských cien tovarov a služieb, rastu ceny práce a nárastu úrokových sadzieb, ale aj vplyvu nevyspytateľného počasia, ktoré ovplyvnilo zimnú sezónu v strediskách mimo Slovenska. Aj napriek spomenutým negatívnym vonkajším vplyvom TMR dosiahol rekordné finančné výsledku, ktoré odzrkadľujú nielen odolnosť biznis modelu a know-how firmy voči nástrahám, ale aj schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa okolnosti. Vďaka tomu sa konsolidované výnosy zvýšili o +43% na 188,4 mil. EUR a prevádzkový zisk pred odpismi, úrokmi a daňami (EBITDA) firma dosiahla vo výške 59,4 mil. EUR a stúpol o +76% voči minulému fiškálnemu roku. Po zohľadnení vyšších prevádzkových nákladov, rastu úrokových nákladov, odpisov a vytvorením opravnej položky k dlhodobému majetku a daňovým nákladom skupina vykázala konsolidovanú stratu 0,5 mil. EUR, kde rok pred tým firma dosiahla stratu približne 12 mil EUR. Napriek tejto strate Igor Rattaj vo výročnej správe spomína, že sa pod jeho vedením za fiškálny rok 2022/23 podarilo TMR udržať cash-flow na stabilnej úrovni, s riadnym a včasným plnením všetkých záväzkov voči našim veriteľom a partnerom.

Najväčší segment Horské strediská vykázal výnosy vo výške 70,832 mil. EUR, čo predstavuje medziročný rast 39,1%. Výnosy segmentu Zábavné parky zaznamenali nárast na 23,344 mil. EUR. Segment Golf dosiahol výnosy vo výške 855 tis. EUR, čo predstavuje nárast 15,5%. Výnosy z Reštauračných zariadení zaznamenali nárast na 27,474 mil. EUR. V segmente Športové služby a obchody, ktorých výkonnosť do určitej miery koreluje s výkonnosťou stredísk, výnosy narástli na 6,724 mil. EUR. Segment Hotely zaznamenal nárast tržieb na 55,962 mil. EUR. V rámci segmentu Realitné projekty TMR vykázalo počas sledovaného obdobia výnosy 3,188 mil. EUR, a to najmä z predaja chatiek v Tatralandii.

Počet lyžiarskych osobodní v Horských strediskách bol medziročne vyšší o +10,1% a dosiahol úroveň 2,928 mil. (2,660). Zábavné parky v sledovanom období zaznamenali nárast návštevnosti na úrovni takmer +26% a dosiahol úroveň 1,880 mil. návštevníkov (1,416). Priemerná vážená obsadenosť hotelového portfólia bola vyššia o +4,9 percentuálnych bodov, celkovo vzrástla na +59,4%. Priemerná denná cena za izbu (ADR) na úrovni portfólia sa zvýšila o +4,7% na 112,17 EUR.

V minulom fiškálnom roku preinvestovalo TMR 22,7 mil. EUR. Investície smerovali predovšetkým do slovenských stredísk – prioritne do projektu výstavby hotelového komplexu Jasná Central Resort Hotel. Medzi ďalšie významné investície patrilo dokončenie výstavby lanovej dráhy Biela Púť-Priehyba a jej uvedenie do prevádzky, rekonštrukcia wellness v Grandhoteli Starý Smokovecprestavba apartmánov v Bešeňovej. Investície smerovali aj do našich zahraničných stredísk v Poľsku, Česku a v Rakúsku.

Akcie spoločnosti TMR sa obchodujú na burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.