Komerční banka zverejnila výsledky svojej finančnej výkonnosti za rok 2023. Čistý prevádzkový zisk dosiahol 36 199 miliónov Kč, čo je o -6,3 % menej ako v roku 2022. Pokles čistých úrokových výnosov bol spôsobený vyššími nákladmi na vklady a nižšími maržami u úverových produktov. Naopak, čisté výnosy z poplatkov a provízií mierny vzrástli, pričom hlavný príspevok prišiel z investícií do rôznych finančných produktov.

Finančné výsledky

Prevádzkové náklady vzrástli o + 8,2 % na 17 321 miliónov Kč. Personálne náklady sa zvýšili o +7,8 % a dosiahli 8 335 miliónov Kč, čo odráža kombinovaný nárast priemernej mzdy a zvýšenie priemernej početnosti zamestnancov o +0,7 % na 7 551. Všeobecné prevádzkové náklady (bez príspevkov do regulačných fondov) boli vyššie o +8,4 % na 4 300 miliónov Kč. K rastu v tejto kategórii prispeli náklady na marketing, IT podporu a nehnuteľnosti, ako aj náklady súvisiace s transformáciou a celkovou infláciou. Celoročný odvod do regulačných fondov (Fond poistenia vkladov, Fond pre riešenie krízy) bol medziročne stabilný a činil 1 292 miliónov Kč, pretože ČNB znížila súhrnný príspevok českých bánk do Fondu pre riešenie krízy, ale odvod do Fondu poistenia vkladov bol po minuloročnom krachu Sberbank CZ zvýšený. Odpisy a zníženie hodnoty prevádzkových aktív vzrástli o +12,2 % na 3 393 miliónov Kč, čo odráža investície do digitalizačnej stratégie KB.

Napriek poklesu čistých úrokových výnosov o -10,6 % na 25 595 miliónov Kč, objem úverov vzrástol, avšak priemerný úverový rozsah sa znížil. Výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o +4,8 % na 6 414 miliónov Kč vďaka rastúcej transakčnej aktivite klientov a vyšším poplatkom za rôzne bankové produkty.

Čistý zisk z finančných operácií dosiahol 3 832 miliónov Kč, čo ukazuje na solídne výsledky v pomalej ekonomike. Náklady na riziko dosiahli 14 miliónov Kč, s relatívne nízkou úrovňou nových zlyhaní vo všetkých klientských segmentoch. Konsolidovaný zisk Komerčky za rok 2023 dosiahol 15 819 miliónov Kč, čo je o -11,3 % menej ako v predchádzajúcom roku.

Obchodný a finančný výkon

Objem úverov pre klientov vzrástol o +5,5 % na 827,7 miliardy Kč. Zvýšený dopyt po úveroch, najmä v maloobchodných segmentoch, bol ovplyvnený očakávaním budúceho vývoja úrokových sadzieb.

Úvery na bývanie stúpli o +4,2 %, pričom úvery od stavebnej sporiteľne Modrá pyramída rástli rýchlejšie ako hypotekárny portfólio KB. Napriek poklesu v roku 2022, nová produkcia úverov na bývanie sa postupne zlepšovala, hoci celková produkcia zostala nižšia o -5,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Rast spotrebiteľských úverov bol dynamický, predovšetkým kvôli konsolidácii úverov.

Rast úverov pre firmy o +6,4 % odrážal zníženú investičnú aktivitu a vplyv kurzových fluktuácií na hodnotu podnikateľských úverov denominovaných v eurách.

Vklady od klientov sa zlepšili o +9,7 % na 1 006,1 miliardy Kč. Objem aktív klientov skupiny KB v podielových fondoch a životnom poistení vzrástol o +16 % na 251,3 miliardy Kč.

Akcionári, kapitál a dividendy

Rozhodnutie o výplate dividendy vo výške 15,7 miliardy Kč predstavuje 82,66 Kč na akciu KB a výplatný pomer na úrovni 100 % z čistého zisku za rok 2023. Rozhodnutie o výplate dividendy bude predmetom hlasovania na valnom zhromaždení.

Návrh predstavenstva udržuje kapitálovú primeranosť na úrovni zodpovedajúcej prijímaným rizikám za daných ekonomických podmienok v Českej republike a s ohľadom na obchodné príležitosti skupiny Komerční banka. Návrh tiež zachováva dostatočný priestor pre budúci obchodný rast a poskytuje akcionárom spravodlivý podiel na zisku. S ohľadom na aktuálny stav a očakávania vývoja hospodárskeho prostredia plánuje vedenie Komerčky navrhnúť výplatu dividend vo výške 100 % z konsolidovaného čistého zisku pre akcionárov za rok 2024.

K 31. decembru 2023 mala Komerčka 73 478 akcionárov (medziročne viac o 4 444), z toho 67 449 boli fyzické osoby z Českej republiky (nárast o 4 399). Podiel strategického akcionára, banky Société Générale, zostal nezmenený na 60,4 %. Minoritní akcionári mali 39,0 % a KB vlastnila 0,6 % vlastných akcií.

Skupina KB pokračovala v implementácii strategického plánu KB2025, ktorý vyhlásila v novembri 2020. Počas štvrtého štvrťroku KB pokračovala v migrácii individuálnych klientov retailového bankovníctva do nového prostredia aplikácie KB+ postaveného na novej digitálnej bankovej infraštruktúre. Na konci roku 2023 bolo v „Novom období bankovníctva KB“ obsluhovaných 120 854 klientov.

Celkovo možno povedať, že aj napriek istým výzvam dosiahla Komerční banka solídne výsledky a ďalej posilňuje svoju pozíciu na trhu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.