V dnešnom reporte sa pozrieme na polročné (H1) hospodárske výsledky rakúskej banky Erste Group, ktorá je materskou bankou Slovenskej sporiteľne u nás na Slovensku a v susednej Českej republike firma pôsobí pod názvom Česká spořitelna.

Čisté úrokové výnosy (Net interest income) sa v prvom polroku 2023 výrazne zvýšil na 3 561,1 mil. EUR (YoY +25,5 %; 2 837,0 mil. EUR) v dôsledku vyšších trhových úrokových sadzieb, ako aj väčšieho objemu úverov. Najvýraznejší nárast firma zaznamenala v Rakúsku. Čisté výnosy z poplatkov a provízií (Net fee and commision income) vzrástli na 1 274,7 mil. EUR (YoY +4,9 %; 1 214,9 mil. EUR). Rast zaznamenali takmer všetky kľúčové trhy, najmä platobné služby, ale aj správa aktív. Čistý zisk z obchodných operácií (Net trading) sa zlepšil na 270,4 mil. EUR (-532,5 mil. EUR). Zisky/straty z finančných nástrojov (Gains/Losses from financial instruments) oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát poklesli na -63,8 mil. EUR (516,8 mil. EUR). Prevádzkový zisk (Operating income) vzrástol na 5 161,1 milióna EUR (YoY +24,5 %; 4 146,7 milióna EUR). Prevádzkové náklady (Operating expenses) vzrástli na 2 472,2 mil. EUR (YoY +8,2 %; 2 285,4 mil. EUR). Celkovo sa prevádzkový výsledok (Operating result) výrazne zvýšil na 2 688,9 mil. EUR (YoY +44,5 %; 1 861,3 mil. EUR).

V prvej polovici roka neboli k dispozícii žiadne aktualizácie výhľadových ekonomických ukazovateľov (FLI), ani žiadna aplikácia prekrývania fáz. Celkovo zostali opravné položky na riziká spôsobené krízou ku koncu marca nezmenené na úrovni približne 900 miliónov EUR. Podiel nesplácaných úverov na hrubých klientskych úveroch bol stabilný na úrovni na 2,0 %. Podiel krytia NPL (bez kolaterálu) vzrástol na 96,7 % (94,6 %).

Erste Group podala žiadosť o schválenie regulačného orgánu spätného odkúpenia akcií v objeme až 300 miliónov EUR v roku 2023.

Stručný pohľad na Súvahu spoločnosti za prvý polrok 1H 2023.

Výhľad firmy na druhý pol rok 2H 2023

Cieľom firmy Erste Group na rok 2023 je dosiahnuť návratnosť hmotného majetku (ROTE) nad 15 %. Dosiahnutie tohto cieľa podporia štyri kľúčové faktory:

  • po prvé: pozitívny ekonomický rast na všetkých kľúčových trhoch (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko) napriek významným geopolitickým a politickým rizikám, ktoré by sa pravdepodobne naplnili a mohli by negatívne ovplyvniť ekonomickú výkonnosť;
  • po druhé: prostredie úrokových sadzieb, ktoré sa vyznačuje vo všeobecnosti stabilnými sadzbami centrálnych bánk v krajinách ako Česká republika, Rumunsko a Maďarsko, ako aj výrazne vyššou eurozónou
    úrokové sadzby stúpajú;
  • po tretie: prostredie úverového rizika vyznačujúce sa nízkou mierou zlyhania ako v roku 2022;
  • po štvrté: neustála schopnosť Erste Group inovovať a úspešne rozširovať svoju ponuku digitálnych služieb.

Za predpokladu splnenia týchto podmienok firma očakáva zlepšenie prevádzkového výsledku a pomeru nákladov a výnosov.

Ekonómovia očakávajú, že kľúčové trhy banky Erste Group by sa mali v priebehu tohto roku 2023 vyhnúť recesii a v skutočnosti zaznamenajú rast reálneho HDP. Očakáva sa, že inflačné tlaky ustúpia po dvojciferných úrovniach v roku 2022 v dôsledku mimoriadne vysokých cien energií. Pokračujúce silné trhy práce by mali podporovať ekonomickú výkonnosť na všetkých trhoch, na ktorých Erste Group pôsobí.

Fiškálne saldo by sa po výrazných rozpočtových deficitoch v roku 2022 tiež malo opäť skonsolidovať. Verejný dlh k HDP na všetkých trhoch Erste Group by mal byť vo všeobecnosti stabilný, a preto by mal zostať výrazne pod priemerom eurozóny.

Potenciálne riziká pre usmernenia zahŕňajú (geo)politický a ekonomický (vrátane vplyvov menovej a fiškálnej politiky) vývoj, regulačné opatrenia, ako aj zmeny konkurenčného prostredia. Vyvíjajúci sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá priamy vplyv na Erste Group, pretože v týchto krajinách nemá žiadne prevádzkové zastúpenie. Nemožno však vylúčiť nepriame vplyvy, ako je volatilita finančného trhu, reťazové efekty súvisiace so sankciami alebo vznik prípadov poistenia vkladov alebo riešenia krízových situácií. Erste Group je navyše vystavená nefinančným a právnym rizikám, ktoré sa môžu naplniť bez ohľadu na ekonomické prostredie. Horší ako očakávaný ekonomický vývoj môže taktiež ohroziť goodwill.

Disclaimer: Uvedená mini analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.