Dvojciferný rast poistného a silný nárast zisku, Vienna Insurance Group (VIG) predstavuje mimoriadne úspešný finančný rok 2023

Rakúska poisťovňa Vienna Insurance Group (VIG) ohlásila výsledky za rok 2023. VIG zaznamenala silný rast vo všetkých regiónoch a segmentoch, čím potvrdzuje svoju jasnú pozíciu číslo 1 v strednej a východnej Európe. Hoci objem vyplatených poistných plnení svojim zákazníkom v roku 2023 vo výške 9,8 miliardy eur bol výrazne vyšší ako v posledných rokoch, firme sa darí výrazne zvyšovať zisk. Na základe zverejnených výsledkov a silnej kapitalizácie predstavenstvo VIG navrhuje zvýšenie dividendy na 1,40 EUR na akciu.

Nárast hrubého predpísaného poistného VIG zaznamenalo zo všetkých segmentov a oblastí podnikania. Dvojciferné tempo rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zaznamenané v segmentoch Poľsko (+12,7 %), Extended CEE (+12,5 %), Špeciálne trhy (+11,3 %) a Group Functions (+13,8 %). Z krajín segmentu Extended CEE zaznamenali dynamický vývoj poistného najmä pobaltské štáty (+12,2 %), Rumunsko (+17,8 %) a Maďarsko (+24,1 %). V segmente Špeciálne trhy zaznamenali Gruzínsko (+19,9 %) a Turecko (+18,4 % očistené o infláciu) výrazný nárast poistného.

Z pohľadu obchodných línií došlo k dvojcifernému nárastu povinného ručenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (+14,4 %), vlastných škôd (+14,3 %) a iného majetku a nehôd (+11,2 %). Poistné vzrástlo o +7,5 % v zdravotnom poistení a o +2,7 % v životnom poistení. 56,2 % predpísaného poistného bolo vytvorených mimo Rakúska.

Zisk pred zdanením vzrástol na 772,7 milióna eur, čím ide o medziročný nárast o +31,9 %, ktorý bol spôsobený predovšetkým pozitívnym vývojom v segmentoch Rakúsko, Extended CEE a Group Functions. Čistý zisk po zdanení a nekontrolných podieloch vzrástol o +18,3 % na 559 miliónov eur.

Predbežný ukazovateľ solventnosti poisťovacej skupiny VIG k 31. decembru 2023 je 269 % (vrátane prechodných opatrení). Skupina preto zostáva veľmi dobre kapitalizovaná.

Vienna Insurance Group vo svojej správe tiež uvádza, že VIG bola doteraz veľmi dobre schopná zvládať dopady náročného geopolitického a makroekonomického prostredia a naďalej sa zameriava na faktory úspechu kontinuity, stability a diverzity. Na základe toho očakáva pozitívny výkon aj pre finančný rok 2024 napriek nestabilnému prostrediu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.