Rakúska poisťovňa Vienna Insurance Group (VIG) ohlásila výsledky za rok 2023. VIG zaznamenala silný rast vo všetkých regiónoch a segmentoch, čím potvrdzuje svoju jasnú pozíciu číslo 1 v strednej a východnej Európe. Hoci objem vyplatených poistných plnení svojim zákazníkom v roku 2023 vo výške 9,8 miliardy eur bol výrazne vyšší ako v posledných rokoch, firme sa darí výrazne zvyšovať zisk. Na základe zverejnených výsledkov a silnej kapitalizácie predstavenstvo VIG navrhuje zvýšenie dividendy na 1,40 EUR na akciu.

Nárast hrubého predpísaného poistného VIG zaznamenalo zo všetkých segmentov a oblastí podnikania. Dvojciferné tempo rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zaznamenané v segmentoch Poľsko (+12,7 %), Extended CEE (+12,5 %), Špeciálne trhy (+11,3 %) a Group Functions (+13,8 %). Z krajín segmentu Extended CEE zaznamenali dynamický vývoj poistného najmä pobaltské štáty (+12,2 %), Rumunsko (+17,8 %) a Maďarsko (+24,1 %). V segmente Špeciálne trhy zaznamenali Gruzínsko (+19,9 %) a Turecko (+18,4 % očistené o infláciu) výrazný nárast poistného.

Z pohľadu obchodných línií došlo k dvojcifernému nárastu povinného ručenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (+14,4 %), vlastných škôd (+14,3 %) a iného majetku a nehôd (+11,2 %). Poistné vzrástlo o +7,5 % v zdravotnom poistení a o +2,7 % v životnom poistení. 56,2 % predpísaného poistného bolo vytvorených mimo Rakúska.

Zisk pred zdanením vzrástol na 772,7 milióna eur, čím ide o medziročný nárast o +31,9 %, ktorý bol spôsobený predovšetkým pozitívnym vývojom v segmentoch Rakúsko, Extended CEE a Group Functions. Čistý zisk po zdanení a nekontrolných podieloch vzrástol o +18,3 % na 559 miliónov eur.

Predbežný ukazovateľ solventnosti poisťovacej skupiny VIG k 31. decembru 2023 je 269 % (vrátane prechodných opatrení). Skupina preto zostáva veľmi dobre kapitalizovaná.

Vienna Insurance Group vo svojej správe tiež uvádza, že VIG bola doteraz veľmi dobre schopná zvládať dopady náročného geopolitického a makroekonomického prostredia a naďalej sa zameriava na faktory úspechu kontinuity, stability a diverzity. Na základe toho očakáva pozitívny výkon aj pre finančný rok 2024 napriek nestabilnému prostrediu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.