Česká sporiteľňa v roku 2023 dosiahla významný rast obchodných výsledkov a prispela k stabilizácii trhu. Neauditovaný konsolidovaný čistý zisk podľa medzinárodných štandardov IFRS dosiahol 18,6 mld Kč k 31. decembru 2023, s prevádzkovým ziskom vo výške 25,2 mld Kč. Finančné ukazovatele boli veľmi dobré, s dôrazom na rast ukazovateľa NPS a vysokú kvalitu úverového portfólia.

Hrubý objem klientskych úverov Skupiny ČS bol pozitívne ovplyvnený akvizíciami Sberbank CZ a Hello bank a medziročne vzrástol o +10,4 % na 1 031,8 mld Kč. Portfólio úverov domácnostiam sa v medziročnom porovnaní zvýšilo o +9,7 % na 648,3 mld Sk, vďaka hypotékam fyzickým osobám (+9,5 %), spotrebiteľským úverom (+17,9 %) a úverom poskytnutých Stavebnou sporiteľňou (+5 ,9 %). Objem úverov korporátnym subjektom medziročne vzrástol o +11,6 % na 379,1 mld Kč, zapríčinený nárastom u veľkých korporácií (+15,2 %), malých a stredných podnikov (+7,2 %), financovania komerčných nehnuteľností (+16 ,5 %) a úverov poskytnutých korporátnymi dcérskymi spoločnosťami (+13,0 %).

Záväzky ku klientom vzrástli v medziročnom porovnaní o +8,7 % na 1 366,0 mld Kč, čo bolo spôsobené rastom vkladov domácností na 934,4 mld Kč (+2,4 % medziročne), vkladov korporátnej klientely na 318,9 mld Kč (+21,8 % medziročne) a vkladov klientov verejného sektora na 112,7 mld Kč (+37,1 % medziročne). Digitálne bankovníctvo využívalo takmer 2,3 milióna klientov. Celkový vlastný kapitál vzrástol na 144,5 mld Kč, s celkovým kapitálovým pomerom dosahujúcim 19,6 %, nad minimálnou regulatornou požiadavkou.

Prevádzkový zisk klesol o -11,6 %, dosahujúc 25,2 mld Kč, s vyššími prevádzkovými nákladmi a nižšími prevádzkovými výnosmi. Čistý úrokový výnos sa znížil o -5,8 %, pričom čistý výnos z poplatkov a provízií vzrástol o +14,6 %. Čistý zisk z obchodných operácií vzrástol o +11,7 %.

Celkové prevádzkové náklady sa zvýšili o +8,5 %, čo bolo spôsobené nárastom nákladov na zamestnancov a ostatných správnych nákladov. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov medziročne vzrástol na +47,9 %.

Česká sporiteľňa úspešne dokončila migráciu portfólia spotrebiteľských úverov Hello bank a prevzatie úverového portfólia Sberbank CZ, čím prispela k posilneniu stability domáceho bankového trhu.

Disclaimer: Všetky uvedené informácie a visualizácie majú edukačný charakter a preto ich nepovažovať za investičné odporúčanie.