Pre tých, ktorí americkú spoločnosť C3.AI nepoznajú, za zmienku určite stojí, že poskytuje komplexnú platformu Enterprise AI pre vytváranie podnikových a nákladovo efektívnejšie aplikácií AI ako alternatívne prístupy. Platforma C3 AI podporuje hodnotový reťazec v akomkoľvek odvetví pomocou vopred vytvorených, konfigurovateľných, vysokohodnotných aplikácií AI pre spoľahlivosť, detekciu podvodov, zdravie senzorovej siete, optimalizáciu dodávateľskej siete, správu energie, boj proti praniu špinavých peňazí a zapojenie zákazníkov. Spoločnosť C3.AI disponuje širokým portfóliom podnikových aplikácií umelej inteligencie (skrátene AI) vytvorených „na kľúč“. Presnejšie ide o 40 podnikových aplikácií, ktoré spĺňajú kritické obchodné potreby globálnych podnikov vo výrobe, finančných službách. Rovnako tieto aplikácie využívajú vlády, vo verejnoprospešných službách, komodnitných odvetviach ako ropa a plyn alebo firmy pracujúce s chemikáliami, agrobiznise, či dokonca v obrane, spravodajstve a ďalších odvetviach. Presnejšie ide o firmy ako Shell, U.S.Air Force, Phillips, Johnson Controls, Koch Industries, Baker Hughes a ďalšie.

K 31. januára 2023 má spoločnosť C3 AI 236 zákazníkov. Firma uvádza, že za zákazníka považujeme každú oddelenú divíziu, oddelenie, obchodnú jednotku alebo skupinu v rámci entity zákazníka, ktorá používa produkty C3. V situáciách, keď zákazník (alebo entita zákazníka) vyvinul softvér pomocou platformy C3 AI alebo vyvinul odvodené diela z aplikácií C3 AI a predal tento softvér alebo službu svojim koncovým zákazníkom, firma zahŕňa aj takýchto koncových zákazníkov do celkového počtu zákazníkov. Okrem toho, ak sa softvér od C3 predáva tretej strane na základe dohody s predajcom, v tomto prípade sa títo zákazníci tiež zarátavaní do celkového počtu zákazníkov. Okrem toho, C3 započítava len zákazníkov, ktorí majú v danom období výnosy prostredníctvom zmluvy medzi zákazníkmi a subjektmi. Bezplatné skúšobné verzie sa do počtu zákazníkov nezaraďujú.

Hospodárenie firmy nájdete na priloženej vizualizácii. C3 generuje príjmy predovšetkým z predaja predplatného (Subscription), ktorý predstavoval 86 % celkových výnosov za tri mesiace končiace 31. januárom 2023 a 89 % z celkových výnosov za deväť mesiacov fiškálneho roka.

Cloudového ponuky natívneho softvéru umožňujú spravovať, aktualizovať a monitorovať softvér bez ohľadu na to, či je softvér nasadený vo verejnom cloudovom prostredí, v samostatne spravovaných privátnych alebo verejných cloudových prostrediach zákazníkov alebo v hybridnom prostredí. Zmluvy o predplatnom sú vo všeobecnosti nezrušiteľné a nevratné.

Firma vo svojej tretej štvrťročnej správe fiškálneho roka uvádza, že firma disponuje nevypovedateľnými zmluvami, pre ktoré ešte neboli vykázané výnosy. Niektoré zmluvy umožňujú zákazníkom zrušiť zmluvy bez výrazných sankcií a výška hodnoty zmluvy, ktorú možno zrušiť, nie je zahrnutá v zostávajúcich povinnostiach plnenia. Spoločnosť nezahŕňa sumy súvisiace s povinnosťami plnenia a licenčnými poplatkami na základe použitia, ktoré sú fakturované a vykazované pri dodaní alebo vyúčtovaní a vykázaní v rovnakom období. Spočíva predovšetkým v mesačných prevádzkových a hostingových poplatkoch počas trvania niektorých výnosových zmlúv. Preto očakávaný výnos zo zostávajúcich povinností plnenia zmlúv k 31. januáru 2023 predstavoval 403,2 milióna dolárov, z čoho sa očakáva, že 176,3 milióna dolárov bude vykázaných počas nasledujúcich 12 mesiacov, prípadne neskôr.

Výnosy z predplatného firma primárne vykazuje na základe zdaňovania počas zmluvného obdobia alebo na základe používania pre dohody založené na spotrebe. Okrem toho zákazníci zvyčajne platia prevádzkový poplatok za produkčné používanie softvéru C3 AI pre špecifikované úrovne kapacity. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú spustiť softvér v cloudovom prostredí, platia náklady za hotingy účtované poskytovateľmi cloudu (Google, Amazon, Microsoft). Spomínané predplatné zahŕňa aj služby údržby a technickej podpory. Okrem toho ponúka prémiové pohotovostné podporné služby prostredníctvom C3 AI Center of Excellence, ktoré sú súčasťou predplatného.


C3 generuje svoje tržby aj z profesionálnych služieb, ktoré zahŕňajú predovšetkým implementačné služby, školenia a prioritné inžinierske služby. Výnosy z profesionálnych služieb predstavovali 14 % z celkových výnosov za tri mesiace končiace 31. januárom 2023 a 11 % z celkových výnosov za deväť mesiacov končiacich fiškálneho roka. Tieto profesionálne služby sú poskytované na mieste zákazníka ako aj na diaľku a môžu zahŕňať školenia, návrh aplikácií, projektový manažment, systémový návrh, dátové modelovanie, dátovú integráciu, návrh aplikácií, podporu vývoja, dátovú vedu a podporu správy aplikácií a softvéru C3 AI. Poplatky za profesionálne služby sú založené na úrovni úsilia potrebného na vykonanie špecifikovaných úloh a služby sa zvyčajne poskytujú v rámci zákazky s pevným honorárom s definovaným výstupom a trvaním kratších ako 12 mesiacov. Výnosy z profesionálnych služieb C3 vykazuje počas doby dodania, kedy sú služby vykonávané. Celkové príjmy boli 66,7 milióna dolárov za tri mesiace a 194,4 milióna dolárov za deväť mesiacov končiace 31. januárom 2023, čo predstavuje pokles o -4 % a nárast o +8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého fiškálneho roka.

Firma sa zameriava na pokračujúci rast zákazníckej základne, ako aj na udržanie existujúcich zákazníkov a rozširovanie zákazníckeho využívania nášho softvéru C3 AI prostredníctvom riešenia nových prípadov použitia naprieč viacerými oddeleniami a divíziami, pridávaním používateľov a vývojom a nasadením ďalších aplikácií. Túto skutočnosť je možné lepšie pochopiť na priloženej grafike, kde je vidieť nákladovosť pre svoj rast.

Firma C3 tiež uvádza, že si uvedomuje mnohé riziká, spomeniem len niekoľko, preto je pre ňu samotnú prílev nových zákazníkov veľmi dôležitý, ktorí by využívali a následne formou odoberania zvýšili príjmy spoločnosti ako aj jej pozíciu na trh. Ako ďalšie riziko vidí, že na trhu je silná konkurencia. Predajné cykly môžu byť dlhé a nepredvídateľné, najmä pokiaľ ide o dlhodobejšie predplatné softvéru, čím si predajné úsilie vyžaduje značný čas a náklady.

Firma tých rizík vidí naozaj nikoľko (viac ako 10). Pri čítaní správy som mal z fungovania a budúcnosti firmy veľmi zmiešané pocity, popisy jednotlivých tém a informácií boli príliš všeobecné alebo komplikovano interpretované na pochopenie. Preto by som bol pri investovaní do tejto spoločnosti veľmi opatrný! Samotná firma nie je optimistická ani pri výhľade dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho výsledku fiškálneho roka.

Disclaimer: Uvedená (mini) analýza a vizualizácia sú štúdijným materiálom, preto nejde o investičné odporúčanie.